РАБОТЕЙКИ С НАС ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ ХОРАТА ИЗГУБИЛИ ЗДРАВЕТО СИ ЗА РОДИНАТА!

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
На 24.08.2022г. "Съюз на военноинвалидните кооперации в България" стартира проект "Повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в община Перник", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и подобряване на взаимодействието между администрацията и гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на месни политики насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в община Перник.

Основните дейности, застъпени в проекта са:

* Анализ - оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Перник с акцент конкурентоспособност и предприемачество в община Перник с отправени препоръки.
* Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общински план за развитие на община Перник 2014-2020г.включващ препоръки
* Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури за формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики
* Провеждане на кръгли маси с цел устойчиво партниране с граждански организации и структурите на местната власт от община Перник.

Очакваните резултати по проекта са:

* Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса, като заинтересовани страни в  изпълнението и мониторинга на местни политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Перник.
* Извършване на задълбочен анализ на постигнатите резултати и нерешените въпроси при изпълнението на местната политика, насочена към развитието на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Перник.
* Отправени препоръки за подобрение на анализираните процеси.

Обща стойност на проекта: 59 983,20 лв., от които 50 985,72 лв. европейско и  8 997.48 лв.
национално съфинансиране.


www.eufunds.bg

Проект № BG05SFOP001-2.025-0184-C01 "Повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в община Перник" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Анализ-оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Перник (ОПРОП) (2014-2020) с акцент конкурентоспособност и предприемачество. - изтегли 
Изведени препоръки от анализа. - изтегли

Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общински план за развитие на община Перник 2014- 2020г. - изтегли
Изведени препоръки от анализа. - изтегли
Наръчник "Проучване на добри европейски практики, насочени към подобряване на процесите на участие на гражданското общество при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". - изтегли