РАБОТЕЙКИ С НАС ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ ХОРАТА ИЗГУБИЛИ ЗДРАВЕТО СИ ЗА РОДИНАТА!

СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
    Съюзът на военноинвалидните кооперации в България  е самостоятелна организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Съюзът  обединява кооперации и фирми регистрирани по Закона за кооперациите и Търговския закон. Те са разположени в различни селища на страната. Предметът на тяхната дейност е съобразно конкретните условия в региона. Една от задачите на СВИКБ е да подпомага утвърждаването и разширяването на тяхната дейност.
Така изграден СВИКБ създава благоприятни условия за развитие  на кооперативното движение и подпомагане на пострадалите в армията, хората служили под пагон преминали в резерва и граждани в неравностойно положение.
    С решение №1151/1996 год. на МС, а по късно с решение №52 /2003 год. , № 41/2006 год. и №378 /25.05.2009 год., №455/ 05.06.2012 г., № 401/04.06.2015 г., и №327/21.05.2018 г. на МС, СВИКБ е признат за представителна организация на Национално равнище в Националния съвет  по Рехабилитация и социална интеграция.
    Към Съюза на военноинвалидните кооперации в България има създаден Център за професионално обучение / ЦПО /, който е лицензиран от НАПОО към МС.
    Съюзът е работил и осъществявал програми, свързани с децата на България, а чрез тях и с родителите им. Проектите са свързани с идентичността, патриотизма и даване възможност за равен старт на подрастващото гражданство в страната  ни.

    В структурите на Съюза има  изграден работещ медицински център.
    От 2014 г. в редиците ни  влезе и първият частен аварийно спасителен  отряд.

    Съюзът членува в:
1. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси;
2. "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания";
3. Съучредител и редовен член на Обществения съвет по въпросите на отбраната.
СВИКБ и неговият Председател  е инициатор и  Председател на Координационния съвет  на Националната инициатива "Една детска сълза - една молитва". Инициативата е преподписана от над 52 организации и поддържа контакти с над 500 читалища и училища.
Притежава  авторските права на  логото и химна на инициативата.
   Има собствено месечно издание, възможности за ефирно време и представителства заедно с патриотичните съюзи в над 98% от общините в Р България.
   Носител е на почетния плакет на Министерство на отбраната за цялостната си работа в областта на патриотичната и социална дейност.
    Връзки:
    Договори с над 17 общини и областни управи, ГД "ПБЗН", БЧК, БЛРС, СОСЗР, Националните паркове и др.
    Съюзът предлага, на база своите възможности, сътрудничество и провеждане на политики в полза на България и Българското гражданство. Ние смятаме, че Родолюбивите и патриотични организации заедно и съгласувано с институциите ще сме полезни на Родината, колкото ни позволяват силите.
    Бог да пази България!